elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse elderly nurse
elderly nurseelderly nurse
  elderly nurse elderly nurse  
 
elderly nurse
nursery nurse
elderly nurse
elderly nurse
elderly nurse
 

โรงเรียนปัญญารักษ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 (ชื่อเดิม คือ โรงเรียนวัยวัฒนา)
โดยแพทย์หญิงภัทรา เรขตานันต์ เพื่อเปิดสอนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 6 เดือน
ในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมุ่งหวังพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุและ
เด็กเล็กอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีทักษะ ประสบการณ์ และ
มีคุณภาพอย่างแท้จริง

 
elderly nurse
 
elderly nurse
elderly nurse elderly nurse elderly nurse
elderly nurse
elderly nurse
ในอดีต เมื่อกล่าวถึงสถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ
โดยทั่วไปจะไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากองค์ประกอบ
ของครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย สมาชิกในครอบครัว
หลายท่านไม่ได้ทำงานหรือเรียนหนังสือ จึงมีเวลา
ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกันเอง
 

ในปัจุจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์ของ แพทย์หญิงภัทรา เรขตานันต์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เล็งเห็นว่า แนวโน้มโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุจะมีมากขึ้น อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของครอบครัวมาเป็นครอบครัวเดี่ยว สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องออกไปทำงาน
เรียนหนังสือ มีภารกิจนอกบ้านมากขึ้น จนไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุที่อยู่บ้านและต้องอยู่เพียงลำพัง เป็นส่วนใหญ่

แพทย์หญิงภัทรา เรขตานันต์ จึงได้จัดตั้ง โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ขึ้นในปี 2538 เพื่อทำหน้าที่ดูแลปรนนิบัติผู้สูงอายุแทนบุตรหลานโดยมีนักกายภาพบำบัดที่คอยเอาใจใส่
เป็นพิเศษ เฉพาะรายโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครันทันสมัยมีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมบำบัดเพื่อการ
ผ่อนคลายเสริมสร้างพลานามัยที่ดี

elderly nurse
elderly nurse
ปี 2535
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2546
MBA, Purdue University, Dean’s List, USA
ปี 2548
MISM (Master of Information Management)
Medical Informatics, Carnegie Mellon University
(Highest Distinction), PA, USA
elderly nurse
- ปี 2538 ก่อตั้งโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์
และโรงเรียนปัญญารักษ์
- ผลิตนักศึกษาวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล 9 รุ่น
- ให้ทุนการศึกษาพยาาบาลวิชาชีพ
ทุนละ 100,000 บาท ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน
- ให้ทุนการศึกษาวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล
ทุนละ 32,000 บาท ตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน
elderly nurse